“Edutainments” runt TidsTornet


Idéerna flödar och kommer att fortsätta flöda. Följande förslag har bedömts som goda i en gruppering (ej nummerordning) från centrala och bra till intressanta och möjliga.

1. Restaurant TidsTornet

Någonstans – kanske uppe i bergssluttningen på +50 m nivån där utsikten är vidunderligt vacker – måste vi naturligtvis ha en restaurant för god mat och större evenemang (fester, bröllop, etc). Här måste rättigheterna vara obegränsade.
Lika självklart är att det måste finnas en serie enklare matställen och kaféer.

2. Tidsnavigering med 3D-modeller

Thomas Porathe har utvecklat ett system för 3D-navigering. Detta lämpar sig utmärkt för navigering i tiden när man lägger in landhöjningen som tids/höjdfaktor. Vi kommer att använda dettas system dels i en terrängmodell i huvudbyggnaden, dels i tankesmedjan ”landhöjning”.
Vid utgången till tids-längan i huvudbuggnadeni placerar vi en terrängmodell där ”vattenytan” sjunker undan med landhöjningen (om 2 sek = 100 år så skulle varje animering ta 7 min), för att sedan starta om igen i ett kontinuerlig serie annimeringar.
I tankesmedjan ”landhöjning” kommer denna 3D-modell att spela en central roll där besökaren fritt kan återskapa land/vatten fördelningen vid vilken tidpunkt som helst. Via databaserna kan vi även fylla på med tillhörande grundfakta om flora, faune och mänsklig kultur.
Hänvisning: http://www.idp.mdh.se/personal/tpe01/tidsresan

3. Jordbävningssimulator

Eftersom området, vid tiden för isavsmältningen, skakades av en serie kolossala jordbävningar och dessa satt sina omisskännliga spår i naturen, och det dessutom var en ny stor jordbävning i mitten på bronsåldern, så skulle man kunna tänka sig att ha detta som ett specialtema. Man skulle helt enkelt kunna låta konstruera en apparat som gör det möjligt att simulera jordbävningar av stigande magnitud.
Projektet skulle utvecklas i samarbete med universitet och tekniska högskolor med den äkta upplevelsen i centrum utan att säkerheten utmanas (över en viss styrka stoppas simuleringen av säkerhetsskäl).

4. En lilleputtvärld med jätteinsekter

Dinosauretiden fascinerar barn och vuxna. Utbuden är många. Men här finns andra otroliga världar som insektsvärlden. Tanken är att göra en serie insekter i jätteformat och ställa upp dem på lämplig plats i bergsområdet i söder. För barn skulle det bli en sorts ”lilleputtvärld” av stort attraktionsvärde.


5. 4H-anläggning

Uppe i ”arkeoparken” på den plana åkermarken intill vägen mellan Läggesta och Åker synes förhållandena vara ypperliga för en 4H-anläggning. Anläggningen skulle drivas och skötas helt i den lokala 4H-gruppens regi till glädje för besökande barn.

6. Rastplats för grillning och matsäck

På lämplig plats i ”arkeoparken” ordnas en säker grillplats med sittplatser för rast och förtäring av matsäck. Färskvatten, toaletter och enklare matställe måste dessutom erbjudas i separat byggand uppå på den plana åkermarken intill vägen mot Åker.

7. Tidvattenspolen

Tidvatten är ett fenomen som ger sig till känna längs många kuster runt jorden. Det orsakas av månen och solens dragningskraft på jorden och, i detta fall, dess rörliga vattenmassor. Tidvattnet får den lokala vattenytan att gå upp (flod) och ner (ebb) under dygnet. Oftast rör det sig om någon till några meter, men på vissa ställen kan det röra sig om 10 m eller mer. Värst är det i Bay of Fundy där skillnaden på ebb och flod är hela 18 m. Runt våra svenska kuster är tidvattnet ringa till försumbart.
En öppen swimmingpool, som tar upp formen från landhöjningskurvan, skulle kunna förläggs till den gamla åkermarken på Stora Sundby sidan och utformas så att den även blir en sorts ”tidvattenpool” där vattenytan rytmiskt rör sig upp och ner under dagen. Detta kunde bli ett härligt dragplåster under varma sommardagar och passa väl ihop med park och friluftsutbuden runt omkring.

8. Lekar, spel och tävlingar

Naturligtvis skall parkområdena vara fulla med olika utbud för lek, spel och tävlingar. Från Roland Johansson har det inkommit en rad förslag på olika aktiviteter.

” Tidsklättringen”: Klättra på tid! Försök nå toppen av tidslinjen, 10.000 år. Klättringen är mycket lätt i starten, men blir allt svårare och mot slutet riktigt tuff. Om du når toppen vid isberget väntar en belöning. Tidsklättringen har två banor så du kan även tävla med en kompis.

” Tidstrampet”: Kom och prova på att tillverka energi. På en cykel med generator trampar du fram el så att ett miniatyrtåg i skala HO kör runt på en bana. Varvtiden räknas och du kan tävla mot dig själv eller kompisar. Vi har två banor varför du även kan trampa tillsammans med någon. Genom att ange din vikt kan du se på Tidslinjen hur högt över havet, till vilken tidsålder du trampat. Tävlingar kommer att arrangeras.

” Tidsborren”: Med stenborren gjorde våra förfäder hål i stenyxorna för att kunna fästa skaftet. Vår stenborr är riggad för arbete hela sommaren. I bästa fall får vi ett hål till hösten. Kom och hjälp till!

“ Tidsbåten”:
Stockbåtar gjorda av urholkade trädstammar färdades man i redan på stenåldern. Vi har ständigt en båt under tillvekning och några färdiga. Prova på att tillverka båt och prova att använda en i vattendraget Bondkroken inom området.

” Tidsväven”: Karda, spinna och väva på forntida vis. Prova på forntidens arbetsmetoder och redskap.

“ Tidskeramik”: Upplev glädjen att tillverka keramikkärl på forntida sätt. Bondestenålderns keramikkärl tummades av lersträngar och brändes i öppen eld. Under ledning av erfaren keramiker tillverkar vi keramik som våra förfäder gjorde.

” Tidsbronset”: Genom att smälta tenn och koppar till brons kunde man gjuta yxor och svärd under bronsåldern. Kom och gjut dina egna smycken i vår bronssmedja. Erfaren bronssmed hjälper till att återskapa forntidens symboler.

” Tidsjärnet”: I våra trakter har bruket av järnmalm varit känt sedan länge. Redan vid 700 e.Kr. bröts bergmalm i trakten av Skottvång. Vid några valda tillfällen kommer vi att försöka framställa järn så som man gjorde vid denna tid. Kom då och hjälp till!


9. Tidsförskolan

(enligt intressant förslag av Roland Johansson)
I januari 2009 startar vi – i samarbete med grannkommunerna – en förskola för 1 – 5 åringar. Utbyte och samverkan sker både på organisationsnivå, i personalgruppen och för att ge förskolan en natur- och kulturarvsprofil. Förskolan ska vara en förebild och en del av ett större sammanhang där ansvaret för mänsklighetens natur- och kulturarv är en del av en framtida hållbar utveckling i världen. Läroplanen Lpfö 98 är ett grundläggande styrdokument för verksamheten.
Förskolans innehållsprofil har tre starka teman:
Utomhusförskola
Världsarv, kulturarv – globalt och lokalt
Natur och kultur tillsammans formar landskapet och vår omgivning
Förhållningssättet och pedagogiken tar avstamp i FN:s barnkonvention som erkänner barns grundläggande rättigheter och skyldigheter och ger vuxna ansvar för att ge barnen de bästa förutsättningar för att utveckla demokratiska samhällen. Barnkonventionen bygger på principen om icke-diskriminering och alla barn rättigheter oavsett kön, hudfärg eller religion. Den har fyra grundläggande principer:

att alla barn har samma rättigheter
att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut
att alla barn har rätt till liv och utveckling
att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad


Förskolan ska lägga stor vikt vid att förstå efteristidens betydelse och dess sammanhang med vår tid. Ett humanistiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska färga verksamheten.