Här ligger slutrapporten över Förstudien över projetkt Tidstornet som pdf.
Den är 51 mb.