INFRASTRUKTUR

Det aktuella området ligger intill Läggesta järnvägsstation och E20.
Här går modelljärnvägen till Gripsholm.
Från Gripsholmsviken når man hela Mälardalen sjövägen.


Av kartan framgår hur vi, i grova drag, tänkt ”möblera” området.

Själva TidsTornet står på +70 m berget och fortsätter ner för sluttningen i en serie stoppstationer (röd linje). Vid +50 m nivån ligger en restaurant med vidunderlig utsikt. Hela höjdområdets nordsluttning är full av anknytande aktiviteter för barn och familjer; t.ex. ett ”lilleputtland” med jätteinsekter. Vid Bondkrokens södra strand finns biologiska stationer för direktkontakt med fauna och flora i sina naturliga ekologiska miljöer. Kanske finns en undervattens gång för direktinspektion av vattenlivet och sedimenttyperna. På något sätt (hur är under utredning) kan man ta sig över Bond-kroken till Stora Sundbys vackra hagmarker. Här finns en kontemplativ miljö i parkmiljö som tillägnas arkeologi. Här finns även en stig kantad av uppställda mineralblock. Här kan man äta sin medhavda matsäck i ro. I ett lokalt litet centrum finns friskt vatten, toaletter och kiosk. Strax nedanför har vi ett Vikingaområde, som helt tillägnas ”Ingvar den vittfarne” och hans otroliga expedition till Särkland (dagens Iran), vilken med största sannolikhet utgick från Lida, 4 km åt NV. På södra stranden, intill parkeringsplatsen, finns en större byggnad som innehåller ”kunskapssmedjor” (där special-information kan laddas ner från en serie, ständigt uppgraderade, databaser), souvenir butik, hörsal och turistcentrum.
Järnvägen till Gripsholm inkorporeras i den storskaliga planeringen. En båtbrygga anlägges på andra sidan järnvägen för båtresor i Mälardalen och till-och-från Stockholm.

Skalenlig profil över berget (röd markering på kartan) för TidsTornet och stoppstationerna längs sluttningen (1-9) ner mot Bondkroken. TidsTornet som torn (överst) och pariserhjul (nederst). Den blå väggen i undre bilden skulle utformas som verklighetstrogen isbräcka.


Transportering


Från parkeringsplatsen (P-plats) bussas besökarna upp till själva. Där börjar uppstigningen till nivå 1 med informations utbud och sedan nerstigningen till nivå 2 med större informations-terrass, och så nerstigningen utmed sluttningen via punkterna 3 till 9. Det blir liksom en ”Kunskapens Lavin”. På +50 m nivån ligger en restaurant med magnifik utsikt. Här finns även ett ”lilleputtland” med jättelika insekter, liksom andra utbud för barn och familjer.
Nerstigningen kan ske till fots eller med fordon (gravitationsdriven).
Vidare aktiviteter i det biologiska området, samt – efter passage över Bondkrokens vatten och sumpmarker – i den arkeologiska rekreationsparken på andra sidan där ett stort område avdelats till Ingvars otroliga expedition till Särkland (dagens Iran) är 1036.
Mot parkeringen till ligger parkens centrum med ”tankesmedjor”, muséverksamhet, ”hands-on” arrangemang (t.ex. landhöjnindsmodeller där nivåerna kan ställas in med en spak), hörsal för audiovisuell animering, souvenir butik, och ett turistcentrum för närområdet där vidare aktiviteter kan planeras och organiseras.
Naturligtvis kommer det att ordnas med ett finurligt transportsystem över området så att alla och envar, oberoende av fysisk hälsa, kan ta del av utbudet. Det gäller även anknytningen till Läggesta station och till muséjärnvägen till Mariefred.


På varje punkt


I tidsresan ”från Barari till Välfärdsstat” finns 9 fasta punkter precis som längs vandrings-leden uppe i skogen längs ”Själens Motionsslinga”. På varje punkt får deltagarna sig berättat dels närområdets utseende och historia vid den tiden och den höjden över havet, dels vad som hänt och gäller för utvecklingen i världen i övrigt. Vid varje punkter måste det finnas en byggnad där just den punktens informations finns tillgänglig.
5000 års nivån +33 m (punkt 5) ger en god bild. Marviksleden är nu en vattenväg. Det är ca 2,5oC varmare i Sverige. Det är stenålder. Yxorna är ännu dåligt slipade. Men man har lärt sig göra lergods och odla spannmål. Och, tänk, det växte vindruvor i Katrineholmstrakten (man har hittat avtryck av vindruvskärnor i lergods). I Mesopotamien hade stadsbildningen hunnit långt med jättelika palats och tempel. Här fanns redan namngivna historiska personer (det skulle dröja 4000 år innan vi fick våra första). Man hade ett skriftspråk (våra första runor ristades först 3500 år senare), och Gilgamesh eposet fanns redan nerskrivet. Underbara skulpturer och utsökta guldföremål skapades. Vi var ohjälpligt efter. Men hur ser det ut idag, just nu?
Så. fortgår det på punkt efter punkt. Men när ”Storåker” blomstrat runt 500-700 e.Kr, och man lyckas med den storartade innovationen att få fram järn ur bergmalm (magnetit vad gäller Åkers Bergslag), så genomgår Europa en ”mörk tid” (”the Dark Ages”) och vandalerna härjar. När vi har vår starka Vikingatid i Norden, fortsätter Europas svacka, men Bagdad blir ett kunskaps centrum och en smältdegel. När Mälardalen och norra Europa drabbas av en djup torka (runt 1020/30-1070/80), samlar Ingvar en 30-skeppsflotta och ger sig ut på en vild expedition ända ner till Särkland på sydstranden av Kaspiska havet (dagens Iran).
Men det hela börjar med punkt 1, +150 m för 10.500 år sedan. Inte minsta skär sticker upp ur havet. Havet står vid +150 m. Det är arktiskt klimat. Ur havet reser sig en lodrät iskant (landisens ytter rand, nu i tillbakadragande med ca 200 m/år) som är 30-50 m hög. Då och då dånar det när stora isblock bryts loss och störtar ner i havet med ett plask. I havet simmar valar och sälar. Där det finns isflak och vinteris, kan isbjörnar dyka upp. Ännu har inga människor tagit såhär långt norrut. Däremot finns mindre kolonier på västkusten, som fiskare och renjägare. Allt det här kommer att visualiseras i tornet. Annat är det utomlands; Jeriko genomgår sin 4e stadsfas, på Sri Lanka har man odlat spannmål i över 4000 år.
Sista punkten, +4,5 m vid 1030-talet, tillägnas Ingvar och hans expedition till Särkland. Det var också en tid med extrem torka.

Den centrala huvudbyggnaden


På den plana gamla åkermarksytan nedanför berget läggs centralbygganden. Det innebär en kort gångväg till parkeringsplatsen. Den som inte vill upp till tornet på berget, kan gå direkt till centralbygganden, vilken annars utgör den naturliga slutpunkten för besöket.


Aktivitetsytan är 150x110 m och består av 2 vinkelställda huskroppar och en plan.


(1) en huskropp är 35x110 m och utformad som ett liggande TidsTorn där 10 m = 1000 år (indelningen finns markerad på golvet). Här berättas hela historien steg för steg i ord och bild. Vid de äldre högre nivåerna tas realistiska vyer från rätt nivå ner via en mast. Denna del blir som ett stort integrerat museum där det lokala ställs mot det globala. Vid utgången finns en terrängmodell där ”vattenytan” sjunker undan med landhöjningen (om 2 sek = 100 år så skulle varje animering ta 7 min)
(2) utanför (direktsynlig via stora fönster) finns en stor plan (75x110 m). Här finns strandens lägen markerat steg för steg där 5 m horisontellt = 10 m landhöjning. På den här planen kan specialarrangemang anordnas som konserter, skådespel, festligheter. Kaffeservering sker här till vardags. Här kan man släppa barnen ”att härja”. I planens nedre högra hörn kan en mast placeras om tar ner exakta vyer från nivåerna +150, +80, +50 och +33 m.
(3) en huskropp (40x110 m) är själva centralbyggnaden. Här finns en hörsal (40x25 m), souvenir butik och ett viktigt turistcenter som styr planering av aktiviteter i närområdet. En caféförsäljning bör finnas (med bord på planen utanför). Här finns också en serie ”tanke-smedjor”, vilka är specialdesignade enligt följande; Ti = tiden, Ta = tanken, Ha = handen, Ko = konsten, La = landhöjningen, Is = is och glaciärer, Kl = klimatet.

Biologi park


Bondkroken är känd för ett fint fågelliv. Här finns även intressanta ekologiska miljöer för diverse djur och växter. Vi avser att utveckla detta i ett program för att visa och lära dessa delar av naturen. Det lustfyllda lärandet kommer att stå i centrum. Kanske vänder vi oss i första hand till barn och ungdomar.
Möjligen kommer vi att bygga en nergång in under vattenytan för att via glasrutor visa vattenlivet Bondkrokens sediment speglar utvecklingen från havsbotten till sjöbotten. Hår körde pråmar lastade med Styckebrukets kanoner på 1600- och tidigt 1700-tal. Därefter gick igenslamning snabbt som en funktion av jordbruk och vändplogens inträde på tidigt 1800-tal.

”Fetörstblåvinge” är en hotad art. Den lever i närområdet och genom vår försorg hoppas vi kunna bidra till dess överlevnad och spridning. Den får stå som log för verksamheten här.”Över ån”


Vi kommer att ordna så att man kan ta sig över Bondkroken till stranden vid Stora Sundby. Om det blir någon form av gångbro eller transportvagnar är ännu inte klart. Viktigt är att det gärs på ett varsamt sätt så att det blir en del i det biologiska utbudet.

Stora Sundby ”Arkeopark”


Väl över på Stora Sundby sidan vidtar en kontemplativ park. Vi utnyttjar de vackra gamla hagmarkerna och de rika arkeologiska lämningarna. Här finns gravhögar, en gammal odlings yta från Romersk järnålder (200-talet e.Kr.), en trolig hamn (från Vikinga tid). Till detta avser vi foga en stig kantad med olika stenblock och mineraler; en mineralstig helt enkelt (och det passar ju bra här i bergslagen).
Uppe på ängsmarken mot vägen till måste det finnas toaletter och kioskförsäljning. På lämplig plats ordnar vi grillplatser (under säkra omständigheter). Det här skall bli en frilufts-park där folk kan vandra, drömma och äta sin medhavda matsäck.
Här är även en lämplig plats för en 4H-anläggning.

Ingvar och Vikingarna


1000-talet inleddes med en kolossal torka (vattenytan i Mälaren och Östersjön sjönk snabbt, torvmossarna torkade ut, sanden började blåsa i Halland, på Gotska Sandön och i Polen) – kort sagt det var dåliga tider. Kanske just därför, lät Ingvar sampla en 30-skepps flotta för en vådlig expedition ända bort till Särkland på Kaspiska havets sydsida (dagens Iran). Denna expedition utgick troligen just från detta område (Lida 4 km år NV).
Detta, om något, är värt att sprida kunskap om och visa fram på bästa sätt. Därför avsätter vi den sydliga delen av området för detta. Här vill vi se hur man bodde och byggde sina skepp och kanske vid tidsenlig brygga bestiga ett verkligt vikingaskepp.